Datum: 5 februari 2009

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Dorpshuis te Veen

Notuliste: Joanne van Vliet

1. Opening

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op de 3e ledenvergadering van de dorpsraad Veen.

m.k. afwezig zijn Gerard van Tilborg,Teus Cornet en Annette van Tilborg meldt zich ziek.

De agenda wijkt iets af, omdat na de pauze Dhr. Emiel Knoop, hoofd openbare werken gemeente Aalburg, een verslag brengt over de reconstructie van de Schmitzstraat/Grotestraat/Bagijnhof/Tuinstraat.

Wij vinden het fijn en stellen het op prijs dat jullie belangstelling hebben voor de activiteiten en de werkzaamheden van de dorpsraad. We proberen met jullie om van Veen een leefbaar dorp te maken.

De bestuursleden zijn een afspiegeling van de inwoners van Veen.

2. Notulen vergadering 28 januari 2008 (zie website www.dorpsraadveen.nl)

Lenie Verbeek wilt een aanpassing van punt 7 Rondvraag.

Mevr. Lenie Verbeek heeft een brief geschreven aan de dorpsraad Veen over het serieus nemen door de dorpsraad over de bewoners van de Veense Plassen. Zij had graag gehad

dat iemand van het bestuur van de vereniging veense put daarover mee kan denken in het bestuur van de dorpsraad Veen. Voorzitter geeft aan met de gemeente Aalburg hierover te hebben gesproken. Volgens de voorzitter stelt de gemeente naar dit onderwerp een onderzoek in en wacht de dorpsraad op uitslag.

We hebben in onze voorvergadering er over gesproken. We stellen voor dat er iemand van de vereniging Veense plassen wordt voorgedragen, die persoon mag niet in het bestuur deelnemen van de vereniging Veense plassen. Het bestuur van de dorpsraad kijkt of die persoon past in het bestuur van de dorpsraad. Die persoon wordt benoemt en behartigt o.a. de belangen van de inwoners van Veen. Inmiddels is de stelling: dat de persoon die wordt voorgedragen voor het bestuur dorpsraad Veen niet in het bestuur van de vereniging Veense Plassen deelneemt, ingetrokken

Punt 3 heeft betrekking op het jaar 2007 en inmiddels zijn de plannen bekend voor de reconstructie. De dorpsraad wordt meestal wel door de gemeente bij betrokken, net zoals de bewoners om eventueel aanpassingen te doen.

De notulen worden goedgekeurd.

3. Verslag van de resultaten over 2008

Het jaar van “Veen 900” . Het was een gezellige en geslaagde feestweek, waar iedereen aan deel kon nemen. Anneke vertelt in het kort hoe het tot stand is gekomen. Dick Honcoop, Annette van Tilborg en Anneke den Dekker hebben een enthousiaste werkgroep opgericht met een 7-tal personen uit Veen. Leeftijd variërend van begin 20 tot eind 70. Op de sponsoring hebben ze een goede respons gekregen. Er is wat geld overgebleven, daardoor hebben ze met de jaarwisseling de ijsbaan op het driehoekje een gedeelte kunnen sponsoren. Er is een fotoboek gemaakt, en ze zijn nog bezig om een dvd over de feestweek uit te geven. In het voorjaar wordt er met een avond “Veen 900” afgerond met alle verenigingen die eraan hebben mee gewerkt.

Het plan voor het nieuwe dorpshuis heeft heel wat stof doen op waaien. De Peuterspeelzaal moest opgeknapt worden, maar heeft inmiddels een tijdelijk onderkomen in de basisschool. Sinds kort heeft het dorpshuis een doorstart gemaakt. Marian Bok vertelt dat ze met een paar inwoners van Veen tot een besluit kwamen dat het niet kan dat Veen geen dorpshuis meer heeft. Waar moet Sinterklaas naar toe, bazar etc.

Tijdens de intocht van Sinterklaas heeft ze een flyer uitgedeeld met een oproep voor vrijwilligers, later nog een huis aan huis flyer. Inmiddels hebben ze 45 vrijwilligers die ieder een eigen taak heeft o.a. bediening, bloemstukjes, boekingen, inkoop etc.

De gaswinning en mogelijke bodemverlaging is ook ter sprake geweest binnen de dorpsraad.

Er zijn voor de boringen vergunningen verleend. Walter houdt de voortgang van de gaswinning in de gaten.

De verbeter/aandachtspunten die tijdens het bezoek van burgemeester Naterop zijn geconstateerd zijn inmiddels gepubliceerd op de gemeente pagina van het Kontakt.

Goof vertelt over de vrienden van de molen. Er is een buurtvereniging opgericht en de molen is tijdens de feestweek ook verlicht geweest. Goof vertelt dat er recepties, verjaardagen tot ca. 40 personen gehouden kunnen worden. Hij hoopt dat de vrijwilligers (vrienden van de molen) zich iets meer kunnen inzetten voor de molen de Hoop.

De restauratie is voor rekening van de molenstichting, sponsors of vrijwilligers.

De jaarwisseling is redelijk goed en gezellig en zonder veel schade verlopen.

Er zijn nieuwsbrieven verstuurd

De website is vernieuwd.

Raadsvergaderingen worden bijgewoond.

De dorpsraad pleit nog steeds voor meer woningbouw, zeker in de sector starters woningen.

Veen heeft hierin een achterstand, dus moet er een inhaalslag gemaakt worden.

De komende 10 jaar zijn er 160 woningen gepland, dit is incl. de nieuwbouw op de Eng. Dit klinkt mooi; echter het is een groei van 2% per jaar. De dorpsraad vindt dit te weinig. Veen is een dorp met gezinnen. De wachttijd voor een huur woning is nu ong. 4 jaar.

Al met al een heleboel activiteiten zodat we met recht kunnen zeggen dat we een heel druk jaar hebben gehad waarin veel tot stand maar ook niet tot stand is gekomen.

Er is een grote behoefte aan een betere communicatie met de leden.

E-mail is een goed medium. We stellen ons zo voor dat als er een idee in de dorpsraad leeft, of er een vraag is van de gemeente of politiek; dat wij dit via e-mail door sturen en dat daardoor de mensen hun visie kunnen geven.

Geef je e-mail adres op en dan kunnen we daar iets mee.

4. Verslag over de toekomstplannen 2009

De werkgroep molen de Hoop en werkgroep jaarwisseling staan zelfstandig

Verandering van het hertenkamp en speelveldje.

De gemeente Aalburg is bezig met een Idop (Integrale dorpsontwikkelingsplan) voor Veen

De ontwikkelingen rondom de Veense plassen en het voetbalveld.

De website wordt onderhouden.

Wandelpad langs de Maas, Contacten met de Rabobank.

En al wat ons het komende jaar weer voor de voeten komt.

5. Financieel jaaroverzicht en benoeming 2 leden voor kascontrole

Annette (die afwezig is door ziekte) heeft een financieel jaaroverzicht gemaakt. Het ziet er keurig uit. Gerrit benoemt twee leden voor de kascontrole Tineke van Tilborg en Marjo Sonneveld.

6. Bestuursverkiezingen

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Annette van Tilborg en Joanne van Vliet

Aftredend en herkiesbaar is Goof Timmermans

Dick Honcoop had aangegeven als de feestweek van “Veen 900” afgelopen is dat hij stopte als bestuurslid van de dorpsraad. Arinda Mandemakers heeft de laatste vergadering aangegeven te stoppen als bestuurslid

De volgende kandidaten hebben zich gemeld:

Wim Timmermans, Gerard van Tilborg

Susanka Timmermans wil eerst een vergadering bijwonen.

Vacature Dick Honcoop (portefeuille ouderen beleid) invullen met kandidaat Wim Timmermans

Vacature Joanne van Vliet (secretariaat) invullen met kandidaat Gerard van Tilborg.

Vacature Arinda Mandemakers (jongeren beleid) met eventueel kandidaat Susanka Timmermans.

Annette van Tilborg heeft te kennen gegeven als er voor haar niemand anders is, dat ze het nog wel een jaar wil waarnemen. Dus graag herkiezen.

Goof Timmermans is aftredend en herkiesbaar, ook graag herkiezen.

We zijn blij met deze kandidaten.

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Is er bezwaar tegen deze personen of opstelling?

De aanwezige leden benoemen de bovengenoemde kandidaten.

7. Pauze

Iedereen geniet van een consumptie..

8. Dhr. E. Knoop van de gemeente Aalburg reconstructie wegennet

Dhr. Emiel Knoop, hoofd openbare werken, van de gemeente Aalburg geeft een presentatie reconstructie Bagijnhof, Tuinstraat, Grotestraat en Schmitzstraat.

Zie website dorpsraad Veen (www.dorpsraadveen.nl) voor de presentatie reconstructie.

Er is een opmerking gekomen dat de fietsers die vanuit de Veensesteeg over moet steken om op het fietspad te komen een gevaarlijke situatie is. Wilt de gemeente daar goed mee omgaan.

9. Rondvraag

Voor het oprichten van het jeugdhonk moet het een en ander nog worden overlegd met verschillende besturen. Ook de gemeente Aalburg moet er in worden erkend. Een bestuurslid van de dorpsraad en andere vrijwilligers zijn hier nog mee doende

De statuten van de dorpsraad kopieert Gerrit en vraagt aan Bas of hij ze op de website van de dorpsraad wilt zetten.

In Schmitzstraat wordt t.z.t. de bejaardenhuisjes gesloopt. Wordt daar de dorpsraad in gekend.

De dorpsraad heeft van deze plannen nog niets vernomen, maar het is een zogenaamd inbreidingsplan.

Als er dezelfde huizen voor terugkomen als in de dr.Tjalmastr.zijn het mooie huizen.

Als het voetbalveld verplaatst wordt is het dan niet mogelijk om de voetbalkantine en dorpshuis op een terrein te bouwen. Er is dan een gemeenschappelijke parkeerplaats

Is het mogelijk om toch het dorpshuis aan de gymzaal te koppelen?

Weten we niet. De gymzaal wordt waarschijnlijk opgeknapt en de peuterspeelzaal huurt het lokaal van de basisschool voor een jaar.

Het appartementencomplex bij het hertenkamp is de vergunning bijna verleend. Een gedeelte van het hertenkamp gaat weg. De herten worden tijdens de werkzaamheden elders ondergebracht.

Er wordt onderzocht of er eventueel een klein dierenkamp met o.a. geitje, kip etc. mogelijk is.

Wanneer word de woning Witboomstraat/Hardenberg gesloopt?

Het is een aanfluiting voor Veen. De dorpsraad heeft in de krant vernomen dat de vergunning weer is ingetrokken.

10 Sluiting

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *